Kierunki kształcenia:

Zespół Szkół Techniczno - Informatycznych jest nowoczesną i innowacyjną szkołą kształcącą przyszłych techników zawodów informatycznych,  elektronicznych oraz elektrycznych. Placówka stawia na efektywne formy uczenia oraz praktyczną naukę zawodu pozwalającą na nabycie doświadczenia zawodowego. Poza wiedzą technologiczną uczniowie mogą także rozwijać swoje zainteresowania w zakresie przedmiotów proobronnych w klasie z innowacją pedagogiczną z przysposobienia wojskowego.

Szkoła współpracuje na bieżąco z jedną z najlepszych uczelni informatycznych na terenie Polski - Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Elblągu przy ulicy Wojska Polskiego 1. W ramach Projektu Unijnego organizowane są kursy pozwalające nabyć cenną wiedzę i certyfikaty w różnych dziedzinach z zasobu informatyki. Uczniowie uczestniczący w Projekcie otrzymują także wszelkie pomoce dydaktyczne w postaci książek, notatników i pendrive'ów.

Placówka wyposażona jest w siedem nowoczesnych sal komputerowych z czego w dwóch znajdują się komputery Macintosh. Dodatkowo szkoła dysponuje dwiema pracowniami elektronicznymi, a także pracownią CAD/CAM

UWAGA! Rekrutacja do szkoły odbywa się poprzez Elektroniczną Platformę Edukacyjną. www.eped.pl

Uczniowie Zespołu Szkół Techniczno - Informatycznych mają możliwość kształcenia się w zawodach: technika informatyka,technika elektronika, technika elektryka, technika handlowca, technika logistyka, technika organizacji reklamy oraz sprzedawcy. W ramach nauki realizowana jest także praktyka zawodowa pozwalająca nabyć doświadczenie zawodowe tak cenne na obecnym rynku pracy.

 

TECHNIK INFORMATYK- 351203

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik informatyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) montowania oraz eksploatacji komputera i urządzeń peryferyjnych;
2) projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, administrowania tymi sieciami;
3) projektowania baz danych i administrowania bazami danych;
4) tworzenia stron www i aplikacji internetowych, administrowania tymi stronami i aplikacjami.


Do wykonywania wyżej wymienionych zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia, na które składają się:
1) efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów;
2) efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru elektryczno-elektronicznego, stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(E.b);3) efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie technik informatyk
E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych
E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami
E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami

MOŻLIWOŚCI UZYSKIWANIA DODATKOWYCH KWALIFIKACJI W ZAWODACH
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik informatyk po potwierdzeniu kwalifikacji E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych, E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciamiE.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik teleinformatyk, po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji E.15. Uruchamianie oraz utrzymanie terminali i przyłączy abonenckich i E.16. Montaż i eksploatacja sieci rozległych.

Informatyk może zajmować się:

 • administrowaniem sieci,
 • projektowaniem stron www,
 • programowaniem,
 • składaniem i konfigurowaniem sprzętu,
 • prowadzeniem szkoleń,
 • wdrażaniem programów.

W kształceniu technika informatyka realizowana jest innowacja pedagogiczna

Przysposobienie obronne jako element wychowawczy i patriotyczny mający wpływ na postawy uczniów  najbliższe. otoczenie w szkole oraz przygotowanie młodzieży do dalszej edukacji w służbach mundurowych.
Główne cele innowacji:

 • Wyselekcjonowanie grupy młodzieży, zarówno chłopców jak i dziewcząt, o jasno
  sprecyzowanych celach, zamierzeniach, potrzebach, silnie zmotywowanych do działań praktycznych i nastawionych na przyjęcie dużej porcji dodatkowej wiedzy zarówno teoretycznej jak i praktycznej z przysposobienia obronnego i sprawności fizycznej.
 • Zapewnienie absolwentom dobrego przygotowania ogólnokształcącego oraz
  technicznego, umożliwiającego zdanie egzaminu maturalnego i zawodowego,
  niezbędnych do kontynuowania dalszej nauki w szkołach wyższych i uczelniach służb mundurowych lub do podjęcia pracy w uzyskanym zawodzie.
 • Lepsze przygotowanie do życia uczniów i absolwentów, nabycie zdolności i odpowiedzialności w kierowaniu sobą i innymi w trudnych sytuacjach społecznych.
 • Wzbogacenie szkolnego programu wychowawczego o specyficzny bagaż idei
  europejskich i obywatelskich.
 • Zdobycie wysokiej sprawności fizycznej i odporności psychofizycznej oraz realizacja swoich zainteresowań pozwalających na odpowiedzialne i aktywne funkcjonowanie w życiu dorosłym.

Realizując nabór do klasy z innowacją  bierze się pod uwagę następujące przesłanki:

 • funkcjonuje naczelna zasada całkowitej dobrowolności wyboru tego kierunku kształcenia przez uczniów i ich rodziców.
 • przyjmowana jest młodzież zainteresowaną tą ofertą.
 • kandydaci muszą dostarczyć wraz z obowiązkowymi badaniami lekarskimi do technikum, dodatkowo opinię z adnotacją- brak przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w zajęciach wymagających zwiększonego wysiłku fizycznego.

  4)   kandydaci nie mogą posiadać na świadectwie ukończenia gimnazjum oceny z wychowania fizycznego niższej niż bardzo dobry, a z zachowania oceny nagannej lub nieodpowiedniej'.

Dzięki umiejętnościom udzielania pierwszej pomocy nasi uczniowie dołączą do grona osób potrafiących ratować ludzkie życie.


TECHNIK ELEKTRONIK – 311408

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik elektronik powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) instalowania oraz konserwowania urządzeń elektronicznych;
2) użytkowania urządzeń elektronicznych;
3) naprawy urządzeń elektronicznych.Do wykonywania wyżej wymienionych zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia, na które składają się:

1) efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów;
2) efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru elektryczno-elektronicznego, stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(E.a) i PKZ(E.c);
3) efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacjach wyodrębnionych w zawodzie technik elektronik

E.6. Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych
E.20. Eksploatacja urządzeń elektronicznych

Technik elektronik może podejmować pracę w różnych gałęziach gospodarki. Miejscem pracy są wszystkie zakłady przemysłu elektronicznego-produkcyjne, projektowe, montażowe lub usługowe,
a także wszystkie inne firmy, wykorzystujące lub eksploatujące urządzenia i sprzęt elektroniczny. Technicy elektronicy mogą być zatrudnieni w laboratoriach badawczych, w pracowniach konstrukcyjno-technologicznych na stanowiskach wspomagających pracę konstruktorów, technologów. W zakładach przemysłowych produkujących lub stosujących sprzęt elektroniczny pracują jako konserwatorzy, operatorzy sprzętu, kontrolerzy jakości produkcji. Mogą pracować w warsztatach naprawczych sprzętu elektronicznego. Innym miejscem zatrudnienia technika elektronika są zakłady instalujące sprzęt i aparaturę elektroniczną. Mogą wykonywać pracę indywidualnie, jak i zespołowo,
a także pełnić funkcję mistrzów i kierowników zespołów pracowniczych.

 

TECHNIK ELEKTRYK – 311303

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik elektryk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) montowania i uruchamiania maszyn, urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;
2) wykonywania i uruchamiania instalacji elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;
3) lokalizowania i usuwania uszkodzeń maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych;
4) oceniania stanu technicznego maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych po montażu i naprawie;
5) montowania i naprawiania układów sterowania, regulacji i zabezpieczeń maszyn i urządzeń elektrycznych;
6) dobierania, montowania i sprawdzania działania środków ochrony przeciwporażeniowej.

Do wykonywania wyżej wymienionych zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia, na które składają się:

1) efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów;
2) efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru elektryczno-elektronicznego, stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(E.a) i PKZ(E.c);
3) efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie technik elektryk

E.7. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych
E.8. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych
E.24. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie na stanowiskach:

 • mistrzów,
 • konserwatorów urządzeń i sprzętu elektrycznego,
 •  montażu, konserwacji, obsłudze urządzeń i sieci elektroenergetycznych,
 • elektryków dyżurnych,
 • kierowników ds. gospodarki elektroenergetycznej w średnich i małych zakładach pracy,
 • w warsztatach naprawczych urządzeń elektronicznych, serwisach komputerowych.


handel
TECHNIK HANDLOWIEC- 522305

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik handlowiec powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) organizowania prac w zakresie przyjmowania dostaw oraz przygotowywania towarów do sprzedaży;
2) wykonywania prac związanych z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna i sprzedaży;
3) prowadzenia działań reklamowych i marketingowych;
4) organizowania i prowadzenia działalności handlowej;
5) zarządzania działalnością handlową przedsiębiorstwa.

Do wykonywania wyżej wymienionych zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia, na które składają się:

1) efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów;
2) efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru administracyjno-usługowego, stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(A.j) i PKZ(A.m);
3) efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie technik handlowiec

A.18. Prowadzenie sprzedaży
A.22. Prowadzenie działalności handlowej

MOŻLIWOŚCI UZYSKIWANIA DODATKOWYCH KWALIFIKACJI W ZAWODACH
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik handlowiec po potwierdzeniu kwalifikacji A.18. Prowadzenie sprzedaży i A.22. Prowadzenie działalności handlowejmoże uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik księgarstwa po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji A.21. Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej.
Osoby posiadające wykształcenie w zawodzie technik handlowiec mogą pracować na stanowiskach:

 • Merchandiser
 • Referent/asystent ds. zaopatrzenia, sprzedaży, obsługi klienta
 • Kupiec
 • Akwizytor
 • Specjalista ds. zaopatrzenia, sprzedaży, obsługi klienta
 • Kierownik/zastępca działu handlowego

reklama
TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY- 333906


Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik organizacji reklamy powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) organizowania oraz prowadzenia sprzedaży produktów i usług reklamowych;
2) organizowania oraz prowadzenia kampanii reklamowej;
3) projektowania oraz wykonywania środków reklamowych.Do wykonywania wyżej wymienionych zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia, na które składają się:

1) efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów;
2) efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru administracyjno-usługowego, stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(A.p);
3) efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie technik organizacji reklamy

A.26. Sprzedaż produktów i usług reklamowych
A.27. Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej

Technik organizacji reklamy o specjalności grafik komputerowy może pracować w:

 • Agencjach reklamowych
 • Studiach grafiki reklamowej
 • Drukarniach
 • Prasie
 • Telewizji
 • Wydawnictwach
 • Internecie

Technik organizacji reklamy potrafi tworzyć:

 • foldery
 • plakaty
 • billboardy
 • animacje
 • strony internetowe
 • banery
 • efekty specjalne
 • wizytówki
 • czasopisma
 • albumy

 • logistyk

TECHNIK LOGISTYK- 333107

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik logistyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) planowania i organizowania prac związanych z procesem logistycznym w łańcuchach dostaw;
2) zarządzania zapasami;
3) organizowania prac związanych z gospodarką magazynową;
4) zarządzania gospodarką odpadami;
5) planowania i organizowania prac związanych z procesem logistycznym w jednostkach gospodarczych i administracyjnych.


Do wykonywania wyżej wymienionych zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia, na które składają się:
1) efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów;
2) efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru administracyjno-usługowego, stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(A.m);
3) efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacjach wyodrębnionych w zawodzie technik logistyk
A.30. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania
A.31. Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych
A.32. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych
Osoby posiadające wykształcenie w zawodzie technik logistyk mogą pracować w przedsiębiorstwach logistycznych, spedycyjnych, handlowych na stanowiskach:

 • Administrator taboru i organizator transportu
 • Specjalista ds. obsługi klientów, zarządzania centrum dystrybucyjnym
 • Spedytor
 • Specjalista ds. sprzedaży i prognozowania popytu, planowania zakupów, handlu elektronicznego
 • Przedstawiciel handlowy, magazynier, koordynator zaopatrzenia i zbytu
 • Specjalista ds. logistyki miejskich usług infrastrukturalnych,
 • Specjalista ds. systemów informacyjnych wspomagających dystrybucję,
 • Specjalista ds. gospodarki odpadami, materiałowej, opakowań,
 • Specjalista ds. planowania produkcji i zapasów.

W kształceniu technika logistyka realizowana będzie innowacja pedagogiczna ,,Edukacja pożarnicza w kształceniu technika logistyka”
Celem zajęć edukacyjnych jest przygotowanie uczniów do wykonywania czynności ratowniczo-gaśniczych w ramach pełnienia podstawowych funkcji w zastępie.
Główne cele innowacji:

 • Wyselekcjonowanie grupy młodzieży, zarówno chłopców jak i dziewcząt, o jasno
  sprecyzowanych celach, zamierzeniach, potrzebach, silnie zmotywowanych do działań praktycznych i nastawionych na przyjęcie dużej porcji dodatkowej wiedzy zarówno teoretycznej jak i praktycznej z przysposobienia obronnego i sprawności fizycznej.
 • Zapewnienie absolwentom dobrego przygotowania ogólnokształcącego oraz
  technicznego, umożliwiającego zdanie egzaminu maturalnego i zawodowego,
  niezbędnych do kontynuowania dalszej nauki w szkołach wyższych i uczelniach służb mundurowych lub do podjęcia pracy w uzyskanym zawodzie.
 • Lepsze przygotowanie do życia uczniów i absolwentów, nabycie zdolności

i odpowiedzialności w kierowaniu sobą i innymi w trudnych sytuacjach społecznych.

 • Wzbogacenie szkolnego programu wychowawczego o specyficzny bagaż idei
  europejskich i obywatelskich.
 • Zdobycie wysokiej sprawności fizycznej i odporności psychofizycznej oraz realizacja swoich zainteresowań pozwalających na odpowiedzialne i aktywne funkcjonowanie w życiu dorosłym.

Realizując nabór do klasy z innowacją  bierze się pod uwagę następujące przesłanki:

 • funkcjonuje naczelna zasada całkowitej dobrowolności wyboru tego kierunku kształcenia przez uczniów i ich rodziców.
 • przyjmowana jest młodzież zainteresowaną tą ofertą.
 • kandydaci muszą dostarczyć wraz z obowiązkowymi badaniami lekarskimi do technikum, dodatkowo opinię z adnotacją- brak przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w zajęciach wymagających zwiększonego wysiłku fizycznego.

  4)   kandydaci nie mogą posiadać na świadectwie ukończenia gimnazjum oceny z wychowania fizycznego niższej niż bardzo dobry, a z zachowania oceny nagannej lub nieodpowiedniej'.

Dzięki wprowadzeniu innowacji edukacja pożarnicza w kształceniu technika logistykauczniowie naszej szkoły będą przygotowani do egzaminu do szkół pożarniczych i w przyszłości stanowić mogą kadrę Państwowej Straży Pożarnej. Dzięki umiejętnościom udzielania pierwszej pomocy nasi uczniowie dołączą do grona osób potrafiących ratować ludzkie życie.

 

sprzedawcaSPRZEDAWCA- 522301

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie sprzedawca powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) przyjmowania dostaw oraz przygotowywania towarów do sprzedaży;
2) wykonywania prac związanych z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna i sprzedaży;

 

 


Do wykonywania wyżej wymienionych zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia, na które składają się:

1) efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów;
2) efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru administracyjno-usługowego, stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(A.j);
3) efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie sprzedawca

A.18. Prowadzenie sprzedaży

 MOŻLIWOŚCI UZYSKIWANIA DODATKOWYCH KWALIFIKACJI W ZAWODACH

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie sprzedawca po potwierdzeniu kwalifikacji A.18. Prowadzenie sprzedaży może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik handlowiec po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji A.22. Prowadzenie działalności handlowejlub w zawodzie technik księgarstwa po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji A.21. Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej oraz uzyskaniu wykształcenia średniego.
Osoby posiadające wykształcenie w zawodzie sprzedawca mogą pracować:

 • w punktach handlu detalicznego
 • w punktach handlu hurtowego
 • sprzedaży akwizycyjnej
 • sprzedaży usług

Absolwent szkoły zawodowej może także otworzyć własne przedsiębiorstwo handlowe.